ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  – EDYCJA 2024

Data: 07.09.2023 r., godz. 00.00    137
Wójt Gminy Goszczyn informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  – EDYCJA 2024 – INFORMACJA O PROGRAMIE, DIAGNOZA POTRZEB

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024- informacja o programie, diagnoza potrzeb.

Wójt Gminy Goszczyn informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny! 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wójt Gminy Goszczyn informuje, że Gmina Goszczyn planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie w terminie do dnia 12 września  2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji osobiście do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie w  godzinach: od 7030– do15.3000,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 663 21 14 w dniach i godzinach wskazanych powyżej.

Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania  diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Druk zapotrzebowania: Druk_zapotrzebowania_AOON_2024-1.pdf

Linki:

Ogłoszenie o naborze:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ogloszenie-aoon-jst-edycja-2024-1692172855.pdf

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf