"Nauka szansą na rozwój"

Liczba odwiedzających: 549

Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z radością informujemy, że Gmina Goszczyn / Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  „Nauka szansą na rozwój”.

Wraz z nowym rokiem szkolnym w szkołach podstawowych w Goszczynie i Sielcu rozpoczną się zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Nauka szansą na rozwój”. Zadanie to dofinansowane będzie w 91,50 %  ze środków unijnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  w ramach działania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Projekt o wartości 520.051,25 zł. realizowany będzie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. Dofinansowanie zadania to kwota  475.851,25 zł., natomiast wkład własny gminy to 44.200 zł. i jest to wkład niepieniężny w postaci użyczenia sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć.

W ciągu dwóch lat uczniowie szkół w Goszczynie oraz Sielcu uczestniczyć będą w zajęciach wyrównawczych i doskonalących z matematyki, informatyki, języka angielskiego i przyrody. Ponadto na potrzeby projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć i tablice interaktywne wraz z laptopami. Nauczyciele uczestniczący w projekcie odbędą szkolenia aktywizujące pozwalające im właściwie prowadzić zajęcia.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Goszczynie i Szkole Podstawowej w Sielcu w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Celem głównym Projektu jest: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 131 Uczniów/62K w SP w Goszczynie i SP w Sielcu do 30.06.2019 r. poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od września 2017 r. do czerwca 2019 r. a także podniesienie kompetencji 30 nauczycieli/26K w/w szkół do 30.12.2017 r. w zakresie innowacyjnych metod nauczania oraz wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce poprzez objęcie ich szkoleniem w tym zakresie.

W ramach realizacji Projektu zaplanowano: wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w SP w Goszczynie i w SP w Sielcu, wyposażenie pracowni językowej w SP w Sielcu, wyposażenie pracowni informatycznej w Sielcu.

Grupę docelową w Projekcie stanowi: 131 uczniów oraz 30 nauczycieli.

Dla 91 uczniów (39K)  Szkoły Podstawowej w Goszczynie i dla 40 uczniów (23K) Szkoły Podstawowej w Sielcu w ramach Projektu zorganizowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne wyrównawcze i/lub doskonalące w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19.

Przewidziano następujące zajęcia dodatkowe:

 1. SP w Sielcu
 • zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia doskonalące z matematyki (w tym oparte na metodzie eksperymentu),
 • zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia doskonalące z języka angielskiego,
 • zajęcia doskonalące z informatyki,
 • zajęcia doskonalące z przyrody (w tym oparte na metodzie eksperymentu),
 1. SP w Goszczynie
 • zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia doskonalące z matematyki (w tym oparte na metodzie eksperymentu),
 • zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia doskonalące z języka angielskiego,
 • zajęcia doskonalące z przyrody (w tym oparte na metodzie eksperymentu)

Dla 17 Nauczycieli (15K) SP w Goszczynie oraz 13 Nauczycieli (11K) SP w Sielcu w ramach Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu:

- TIK oraz

- innowacyjnych metod nauczania.

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2;
 2. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 2;
 3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencji po opuszczeniu programu – 30/26K;
 4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 131/62K;
 5. Liczba uczniów, u których wzrosły umiejętności/którzy wypracowali postawy w zakresie innowacyjności/kreatywności/umiejętności pracy zespołowej po opuszczeniu programu – 131/62.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 2;
 2. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 2;
 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 30/26;
 4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie – 30/26;
 5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w programie – 131/62K;

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli

Karta zgłoszenia ucznia do Projektu

LINK DO ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

http://bip.goszczyn.pl/index.php?id=153